Prodavnica

Štampam majica svih vrsta i u svim bojama.
5,00 
Dodaj u košaricu
Compare
Autor: Prof. dr Sahrudin Sarajčić Izdavač: OR “R.E.M.S.” SARAJEVO Direktor: Emir Kadrović  Recezenti : Prof. dr Meho Ganić Prof. dr Azra Branković  Lektura i korektura: Mirsad Sinanović  Štampa: OR “R.E.M.S.” SARAJEVO  Tiraž: 1000  CIP-katalogizacija u publikaciji: ————————————————- CIP – Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, Sarajevo 339.9:[336.76:338.124 SARAJČIĆ, Sahrudin Rizici investiranja kapitala u globalnim uvjetima ekonomskog razvoja /Sahrudin Sarajčić. – Sarajevo : REMS, 2017. – 201 str.: graf. prikazi;30cm Bibliografija: str. 189-192 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. ISBN 978-9926-8158-0-6 COBISS.BH-ID 23860742
13,00 
Dodaj u košaricu
Compare

 

Designed by CanaC | Sva prava pridržana Štamparija "R.E.M.S."